top of page
Image by Joppe Spaa

בוחרים בחמלה

בחירות לרשויות מקומיות 2024

דורשים מהמועמדים לרשויות מקומיות התחייבות לעשיה למען בעלי החיים בעיר ולא הבטחות ללא כיסוי

01

התארגנות לקבוצות פעילים ביישוב

מה עלינו לעשות לקראת הבחירות?

פעילים למען בעלי חיים, מאכילי חתולי קהילה ותושבים שאכפת להם מחיות ומהסביבה מתארגנים ומשלבים כוחות כדי לייצר לחץ על המועמדים לרשות העיר ולמועצה.

02

מגיעים לאירועים ולחוגי בית

מגיעים לחוגי בית ולאירועים של המועמדים, מתעקשים לקבל תשובות על עמדתם בנושאים הקשורים לרווחת בעלי חיים בעיר כגון תקצוב עיקורים וסירוסים של חתולי קהילה, טיפול רפואי לחיות פצועות וחולות, שיפוץ כלביה עירונית ועוד.

03

משמרות מחאה

מארגנים משמרות מחאה נגד מועמדים מכהנים שכשלו בתפקידם בקדנציה הנוכחית וגם אלה שמסרבים לפעול לשיפור רווחת בע"ח בישוב או מתחמקים מלתת תשובות ענייניות.

יחד נשים סוף להבטחות ללא כיסוי של פוליטיקאים!

שלחו את השאלון למועמדים בעיר שלכם

bottom of page