top of page

כלבים

הכלב הוא החברו הטוב של האדם, האם זה גם ההפך?

על פי המחקרים הכלבים התפתחו מהזאבים ושימשו בעיקר לצייד ולשמירה על הבית ועל העדר. בארץ ישראל החזיקו כלבים מבוייתים כבר לפני כ-15,000 שנים, לפי קבורות כלבים ושרידים אחרים שלהם שנמצאו באתרים ארכיאולוגים שונים.

במהלך ההיסטוריה בני האדם פיתחו גזעים שונים של כלבים בהתאם לצרכים וגם השביחו עיוותים גנטיים לצורכי אסתטיקה. כך נוצרו גזעים שלא היו מסוגלים לשרוד בטבע (כמו כלבים זעירים, כלבים ללא שיער ועוד).

 
Black Dog

מיום הקמת המרכז הארצי לרישום כלבים בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות, לפני כ-15 שנים, ועד לשנת 2019 נרשמו למעלה מ-943,140 כלבים, מתוכם 496,538 כלבים חיים עם בעליהם.

אומנם על פי נתוני מרכז הארצי לרישום שבבים נכון לשנת 2019 רק 70.8% מהנקבות מעוקרות ו-54.7% מהזכרים מסורסים, אולם חשוב לזכור כמה חשוב לעקר ולסרס את הכלבים, בעיקר מטעמים של צער בעלי חיים:

כל שנה מומתים בישראל עשרות אלפי כלבים, המלטות נוספות מובילות לנטישה, סבל ופעמים רבות להמתת בעל החיים.

קשירת כלבים

כלב קשור עם חבל

מרבית התלונות שמגיעות אלינו בנושא כלבים עוסקות בנושא קשירה של כלבים במקום החזקתם הקבוע באופן רצוף מרבית שעות היממה.

סעיף 8 לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)

(החזקה שלא לצרכים חקלאיים),

תשס"ט-2009 עוסק בקשירת בעל חיים וקובע כי:

8.    (א)  לא יקשור אדם בעל חיים אם יש אפשרות ממשית שאופן קשירתו יגרום נזק לגופו או לבריאותו.

       (ב)  לא יקשור אדם בעל חיים בקולר חנק אלא אם כן הקולר מחובר לרצועה שמוחזקת בידי אדם.

       (ג)   לא יקשור אדם בעל חיים למעט כלב למקומו במקום החזקתו הקבוע או למשך זמן העולה על חמש שעות רצופות אלא אם כן התקיימו הוראות תקנה 4 או 5 בשינויים המחויבים לפי העניין.

(ד)  לא יקשור אדם כלב למקומו במקום החזקתו הקבוע או למשך זמן העולה על חמש שעות רצופות אלא אם כן התקיימו כל אלה:

      (1)   השטח העומד לרשותו הוא 16 מטרים רבועים לפחות והוא  חופשי מעצמים שאמצעי הקשורה של הכלב עלול להסתבך בהם; 

      (2)   אורך אמצעי הקשירה אינו פחות ממטר וחצי ואופן הקשירה מאפשר לכלב להסתובב בכל השטח האמור בפסקה (1);

הבהרה: אפשרות כבל רץ.

      (3)   לכלב גישה חופשית למחסה נקי, ומוגן משמש, רוח וגשם שבו מקום מרבץ; היה מקום המרבץ עשוי בטון או מתכת יונח עליו בידוד תרמי;

      (4)   לכלב גישה חופשית למרחב מוצל ששטחו אינו פחות משלושה מטרים רבועים; בחישוב שטחו של מרחב כאמור לא ייכלל שטח מלונה.

(ה)  לא יקשור אדם בעל חיים למקומו במקום החזקתו הקבוע בלא הפסקה לפעילות גופנית; לעניין פסקה זו, "פעילות גופנית" – יציאה לטיול או שחרור בעל החיים בחצר.

 

 

בנוסף לאמור, בהתאם לתקנות :
 

  • המקום צריך להיות מאוורר.

  • אסור שהכלב יהיה חשוף לתנאי אקלים ותאורה שלא מתאימים לסוגו.

  • אם הכלב זקוק לחימום, לקירור, לחשיפה לאור שמש – יש לספק לו זאת.

  • על מקום החזקת  הכלב להיות נקי, ללא הפרשות גוף (צואה או שתן).

  • במקום החזקת הכלב צריכים להיות כלים עם מזון שמתאים לסוג וגיל הכלב ומי שתייה. על הכלים, המזון והמים להיות נקיים וטריים.

  • יש לספק לכלב את המזון והשתיה בכמות ובתדירות המתאימה לסוג הכלב, מינו, גילו ומצבו הבריאותי.

 

  • המזון צריך להיות טרי שאינו מקולקל, מורעל או עם עובש.

  • מי השתייה צריכים להיות נקיים וקרובים לכלב.

מידע שימושי ומסמכים

מכתב לבעלי כלבים בנוגע לחובות החלות עליהם   חדש!

bottom of page