top of page

ארגון נח הינו עמותה רשומה ללא מטרות רווח ובעלת אישור ניהול תקין.
ארגון נח מהווה 'ארגון למען בעלי חיים' כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים והינו בעל מעמד סטטוטורי לאכוף את החוק. הארגון מופעל על ידי מתנדבים, ללא עובדים בשכר וללא משרד ועוסק בהגנה על בעלי חיים באמצעות מאבקים משפטיים, פועל לשם הגברת אכיפה, מיצוי הדין עם מפירי חוק צער בעלי חיים וחינוך והסברה להעלאת מודעות הציבור לחמלה ויחס ראוי לבעלי חיים.

ארגון נח מהווה את ארגון הגג של מרבית העמותות הקטנות הפעילות למען בעלי חיים בישראל, סה"כ 25 עמותות.

grant-durr-UoYV4qS4D58-unsplash.jpg

החזון

אנחנו מאמינים כי נדרש שומר סף חזק ועיקש בכל הקשור להגנה משפטית על בעלי החיים, ואנחנו כאן כדי להגן על בעלי החיים ועל אנשים שמטפלים בהם.

אנחנו מאמינים כי לבעלי חיים יש זכות לחיים ללא סבל וללא התעללות, ולאנשים שמטפלים בבעלי החיים יש זכות לביטחון אישי.

עיקרי ההיסטוריה שלנו

עמותת נח נוסדה ב-1993 ע"י מספר עמותות למען בעלי חיים בישראל.

לאורך השנים פעלה עמותת 'נח' ביזום חקיקה בתחום מניעת צער בעלי חיים, כאשר העיקרית שבה: ב-1994 יזם ארגון נח את חקיקת החוק למניעת צער בעלי-חיים בשיתוף פעולה עם חברי כנסת ומשרדי הממשלה.

ארגון נח פעל לאורך השנים לשינוי המצב המשפטי בתחום זכויות בעלי החיים והוביל במאבקים משפטיים ופסיקות מנחות בתחום, כך למשל בשנת 2001 עתר ארגון נח נגד פיטום אווזים לבג"צ, ניצח בעתירה ובכך שם קץ לתעשייה האכזרית של פיטום האווזים בישראל.  

נציגי נח השתתפו בגיבוש מדיניות הממשלה ויצירת אבני דרך בנושאי רווחה והגנה על בעלי החיים, וביניהם:

  • גיבוש "נוהל טיפול בחתולי רחוב" שהוציא משרד החקלאות בהוראת  בג"צ 4884/00, ואשר קובע כללים ברורים ומחמירים לווטרינרים רשותיים איך לטפל בתלונות על "מטרדי" חתולי קהילה.

  • השתתפות בועדה בינמשרדית להחמרת אכיפה וענישה כלפי המתעללים בבעלי חיים בהוראת היועץ המשפטי לממשלה דאז עו"ד יהודה ויינשטיין. בעקבות מסקנות הועדה הורה היועץ המשפטי לממשלה לפרקליטות לדרוש עונשים מחמירים ולהגיש ערעורים על קולת הענישה לערכאות הגבוהות במערכת המשפט. כתוצאה מכך, רף הענישה שנגזר על מתעללים בבעלי חיים עלה.

  • בעקבות מאבק ממושך של ארגון נח בוטל איסור הכנסת חיות מחמד למקבצי "בתי גיל הזהב" (דיור ציבורי לקשישים מעוטי יכולת) במשרד השיכון והדיור.

עוד פועל ארגון נח לתיאום פעילות בין העמותות החברות בו ולייצוג מול משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, כך פעל ארגון נח אף במסגרת ההתנתקות להצלת בעלי חיים שנותרו מאחור. 

Pitbull Portrait
Cat Head
Funny Pitbull Portrait
bottom of page