top of page

דרישה לביטול קנס על האכלת חתולים בחיפה - דוגמה

איו במכתב או מה שאמור בו, או בכל היעוץ שנלווה למכתב משום יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. הכתוב מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. בכל מקרה יש לפנות לעו"ד לקבלת יעוץ משפטי פרטני. אי פניה לעו"ד יכולה לפגוע בזכויותכם. המכתב נועד לשימוש איש ופרטי בלבד וכל הזכויות בו ובתוכנו שמורות לעמותת נח בלבד

לכבוד

עיריית חיפה

מנהל אגף הפיקוח

בדוא"ל appealfines@haifa.muni.il

 

הנדון: דרישה לביטול "הודעת תשלום קנס מספר ______XXXXX______" –  גב'/מר _______________

האכלת חתולי הקהילה ("רחוב") במזון יבש / רטוב על גבי כלי קיבול – אשר ניתנה בניגוד לדין

פתח דבר

שמי ..... אני עובד/ת בתור <מקצוע>/פנסיונר/ית ......

במשך ... שנים אני מאכיל/ה בצורה חוקית, נקייה ואחראית ... חתולים ... ברחוב ...

מעולם לא היו כל תלונות בגין ההאכלה האמורה, ומעולם לא קבלתי בעבר כל קנסות בגין כך.

יודגש כי אני, תושב/ת חיפה, אם/אב ל...., מובטל/ת/פנסיונר/ית [יש לפרט נסיבות אישיות].

 

התלונה

ביום ... כאשר האכלתי .... [פירוט האירוע] הגיעו פקחים....

בהמשך לכך נתנו לי הפקחים הודעת תשלום קנס מספר XXXX

בנוסף קבלתי לעיוני את התמונות שצולמו על ידי הפקח.

לאחר שעיינתי בקנס ובתמונות עולה כי לא בוצעה כל עבירה על ידי, כי הקנס ניתן בניגוד לדין, וכי דינו של הקנס, שניתן בניגוד דין, להתבטל. לטענת הפקח, עברתי, לכאורה, במעשי על הוראות סעיף 12(ג) לחוק העזר העירוני חיפה (שמירת הסדר והניקיון), תשמ"ב-1981, לפיו: "לא יאכיל אדם בעל חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב". [פירוט הסעיף שמצוין בקנס שמצוין בקנס]

לטענת הפקח בתיאור עובדות המקרה "הנ"ל נראתה מפזר/ת אוכל יבש ורטוב בשטח ציבורי ברחוב ללא כלי קיבול, לא השגחה בכך גרמה לזיהום המקום" וכן במסגרת 'הערות מפקח' כי "במהלך סיור שגרתי הבחנתי בגבר/אישה מפזר/ת אוכל לחתולים בתפזורת ללא השגחה או כלי קיבול וגבר/האישה סרב/ה למסור ת.ז. זוהתה על ידי זיהוי רכב". [יש לפרט את ההערות שנרשמו בכתב יד על ידי הפקח]

יוער בפתח הדברים, כי בניגוד לכתוב בהודעת התשלום ..... [פירוט מה היה בפועל]

כפי שעולה מהתמונות, הודעת תשלום הקנס ניתנה על ידי הפקח, למרות כי האכלתי חתולים בודדים, במזון יבש/במזון רטוב על גבי כללי קיבול (צלחות], בגינה, ריקה מאנשים, במקום צדי, בכמות מדודה, בהתאם לדין כאשר המקום נראה נקי ויפה.

פגיעה בחתולים במסווה ובניגוד לדין

האכלת חתולי קהילה במדינת ישראל מותרת ומהווה זכות הקנויה על פי דין, בהתאם לפסיקת בתי המשפט ובהתאם לעמדת משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה - הצורך של 'חתולי הרחוב' במזון הוא צורך קיומי ולא ניתן לאסור על האכלתם ומשרדי הממשלה הרלוונטיים אף הוציאו הנחיות מסודרות בנושא, ראו למשל את האתר של המשרד להגנת הסביבה

https://www.gov.il/he/departments/general/street_cats

 

בפס"ד מ"י נ' יורובסקי בימה"ש ביטל את כתב האישום כנגד מאכילות חתולים בגין האכלתם וקבע בין היתר כי: "מסקנתי היא כי סעיף 9א(א) לחוק העזר אינו מתיימר להשיג יותר מאשר מניעה של מטרדים וסיכונים תברואתיים לציבור כתוצאה מהאכלת...חתולים ברחוב. ... היא ...מונעת להאשים ולהרשיע אדם שהאכיל ...חתול ברחוב בלי שיצר בכך מטרד או סיכן את בריאות הציבור. ואין מדובר בדרישה של מה בכך. בענין זה חל המבחן המצמצם והדווקני שנקבע בפסיקה לענין קיומו של 'מטרד' מבעל חיים... יש להניח לזכותה של המועצה כי היא לא נתכוונה לקבוע כחזקה כי כל האכלה של ... חתול ברחוב יוצרת מטרד לציבור או מסכנת את בריאותו, אלא כוונתה היתה לאסור רק את אותן האכלות המהוות באמת... משום מטרד כהגדרתו בפסיקה או מפגע תברואתי ... לצורך הוכחת אשמתו של אדם כזה אין המאשימה יכולה להסתפק בהוכחת העובדה שהוא האכיל...חתול ברחוב, אלא עליה להיכבד ולהוסיף ולהוכיח שאותה האכלה יצרה מפגע תברואתי או פגעה באופן קשה וחמור ברווחת הציבור...".

כל שבסמכותה של הרשות המקומית לעשות הוא למנוע יצירת מטרד, באופן נקודתי, בהתאם להגדרה 'הרחבה' מאוד של 'מטרד' בפסיקה.

כפי שעולה מהתמונות, אני לא מזהמת את הגינה, לא יוצרת מטרד מהלך האכלה, ולא מדובר במטרד, אלא בהאכלת חתולים מותרת, כאשר אני רשאית להניח עבור החתולים מזון בכמות מדודה, ואין בהנחת המזון לחתולים לכשעצמו להוות מטרד או 'זיהום'.

הרשות המקומית אינה יכולה לאסור על האכלה-נסיונות הרשות המקומית להגביל במעשיה בפועל האכלת חתולים עומדים בסתירה מוחלטת לסמכויות שיש לרשות מקומית, הינם בניגוד לדין ובין היתר בניגוד לחוק צער בעלי חיים (שאוסר להתאכזר לבעלי חיים, מיותר לציין כי מניעת האכלה והשקייה של חתולים הינה בפירוש התאכזרות), אינם מידתיים, עומדים בסתירה להלכות שנפסקו בבג"ץ ולהנחיות שניתנו לגבי החתולים החיים ברחוב על ידי המשרד להגנת הסביבה וכן בניגוד להנחיות משרדה חקלאות, ראו בין היתר את נייר העמדה של משרד החקלאות בכל הנוגע להאכלת חתולי קהילה עוד מיום 10.1.2013, להלן סעיף 9 מנייר העמדה לפיו:

ציטוט מנייר עמדה של משרד החקלאות בכל הנוגע להאכלת חתולי קהילה מיום 10.1.2013

בכל הנוגע לסוגייה של האכלת חתולי הקהילה, מיקום ההאכלה, אופן ההאכלה, מטרדים אשר נוצרים לכאורה מהאכלה וכיוב' בעל הסמכות הבלעדית הינו הוטרינר הרשותי ד"ר וייס, אשר כפוף אף הוא להוראות והנחיות משרדי הממשלה השונים בנושא ולפסיקת בג"צ (כפי שיפורט להלן על קצה המזלג), בעל ידע וניסיון בתחום. היה על הווטרינר הרשותי או פקח ווטרינרי בלבד (ולא על הפקח אגף פיקוח) להגיע למקום, להפגש איתי המאכילה, לבחון את אופן ההאכלה, ולתת לי, ככל שנדרש, הוראות לשינוי צורת האכלה (אם בכלל), זאת בהתאם להנחיות ונהלים אליהם כפוף הווטרינר הרשותי לעניין זה ולמצוא פתרונות, ככל שנדרש.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל אני רואה ביצירת פתרון כוחני מול תושבים-מאכילי חתולים, המשקיעים מכספם וממרצם למען חתולי הקהילה ופעילים חברתית בעיר, בלשון המעטה גישה שגויה לפתרון בעיית חתולי הרחוב. רק בצורה של הידברות ושיתוף פעולה עם מאכילים תוך פעולות עקביות ומשמעותיות של עיקור וסירוס ניתן להגיע לפתרון אמיתי באופן חוקי והומאני ולא באופן של התעמרות בתושב.


במאמרו  'הרהורים בעניין האכלת חתולי רחוב' (המשפט ט' תשס"ד), כותב פרופ' פבלו לרנר כי בכל הנוגע להאכלת חתולים לא מדובר רק מאבקן של החיות אלא גם מאבק על כבוד האדם ועל פניה וצביונה של החברה האנושית בה אנו חיים:

"מצד שני, הרשויות אינן יכולות לגלות אדישות כלפי היחסים בין אנשים לחיות ואין הן יכולות להטיל איסורים אשר פוגעים שלא לצורך בהחלטתו של האזרח להקדיש מזמנו ומיגיע כפיו למען חיות הסרות ישע. ... לצורך הרחבת השיח בעניין מעמד החיות בחברה כדאי לתת את הדעת לא רק על סבלן של החיות, אלא גם על סבלו של האדם. ...אין זה מאבק רק על זכויות החיות, אלא מאבק על זכויות האדם. בסופו של דבר, הגנה על כבוד האדם ועל זכויותיו יכולה לצאת נשכרת מההתמודדות עם סבלם של החתולים. הגנה על רגשות האדם ועל הדרך שבה הוא מתקשר עם סביבתו תתרום לאפיון רחב וכוללני יותר של כבוד האדם".

לתשומת לבכם הדברים המפורטים לעיל במכתבנו זה חמורים שבעתיים היות ומדובר בברשות מקומית, גדולה, ליברלית לכאורה, אשר עליה לתת דין וחשבון לגורמים שונים כמו גם לציבור. לפיכך ובנוסף לחובות החוקיות החלות עליכם מושתת עליכם אף החובה לפעול באופן ערכי ומוסרי ובתום לב כפי שמצופה מרשות מקומית בשנת 2020, אשר אמורה לשמש כדוגמא ומופת, כאור לרשויות נוספות ולא לזרות חושך, להשית סבל, לפגוע בבעלי חיים ובכבוד המאכילים.

לסיכום

בהמשך לכל האמור לעיל, הנכם מתבקשים בזאת לבטל את הודעת תשלום הקנס אשר בנדון לאלתר.

מבלי לפגוע באמור במכתב, הנכם מתבקשים לעכב את ספירת מניין הימים להגשת בקשה להשפט עד לקבלת תשובתכם בנושא ביטול הקנס.

אין באמור לעיל ו/או במה שלא נאמר בו בכדי להוות כל וויתור על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה העומדים לרשותי במידה ואחליט להגיש בקשה להשפט.

 

 

                                                                                                                            בכבוד רב,

                                                                                                                           ________

 

 

 

העתקים

לשכת ראשת העיר

ד"ר וייס, מנהל מחלקה ווטרינרית

ארגון 'נח'

bottom of page